بانک سینا

چهارشنبه،25 فروردین 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • معاونین
   جعفر صفایی مزید
   معاون برنامه ریزی
   85573977

   حمداله جمالی
   معاون اعتبارات و اموربین الملل
   86074286

   حمیدرضا ایروانی
   معاون مهندسی و پشتیبانی
   85563778

   سید محمد یزدیخواه
   معاون امور شعب و مناطق
   85573428

   مجید هادی
   معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات
   85583201

   یداله جعفری
   معاون سرمایه های انسانی
   85573212

   چنگیز مروج
   معاون مالی و سرمایه گذاری
   85563552