بانک سینا

چهارشنبه،29 دی 1400
بانک سینا
   
 
  • هیئت مدیره
   سید ضیاء ایمانی
   مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

   جعفر صفائی مزید
   رئیس هیئت مدیره

   مجید هادی
   نائب رئیس هیئت مدیره

   هادی آقابابائی
   عضو هیئت مدیره

   مهدی رزمی
   عضو هیئت مدیره