بانک سینا

سه شنبه،01 فروردین 1402
بانک سینا
   
 
  • مدیران
   علیرضا برآور
   سرپرست مدیریت امور بانکداری تجاری

   همایون جلائی اسفند آبادی
   مدیر بازرسی
   85573652-3

   شاهرخ دلگشاد
   مدیر امور سامانه بانکداری متمرکز
   85583301

   موسی راستگو
   مدیر سرمایه های انسانی
   85573493

   وجیه اله زارع
   مدیر امور مالی
   85563572

   حمیدرضا شاکری
   سرپرست مدیریت امور بانکداری خرد

   هومن رضا شاهرودی مدنی
   مدیر امور مهندسی
   85563891

   اویس صادقی
   مدیر حقوقی
   86074319

   مسعود صحیحی نمینی
   مدیر نظارت، پیگیری و وصول مطالبات
   88314501

   سید احمد طبایی
   مدیر شبکه و زیرساخت
   85583141

   اسماعیل فرهادی مقدم
   سرپرست مدیریت امور سرمایه گذاری، سهام و شرکت ها

   امیر لعلی
   مدیر امور روابط عمومی و مشتریان
   85563174

   امیر محمداصفهانی
   مدیر امور بین الملل
   88814538

   حمید مصطفایی
   مدیر امور بررسی و نظارت اعتباری
   86073294

   سید مرتضی موسوی
   سرپرست مدیریت امور بانکداری اختصاصی

   شهرام نادری
   مدیر امور بانکداری اجتماعی
   85563572

   سیدمهدی هاشمی علیا
   سرپرست مدیریت حراست
   85573527