بانک سینا

یکشنبه،05 تیر 1401
بانک سینا
   
 
  • مدیران
   امیرعلی ابراهیمی
   مدیر حراست
   85573527

   همایون جلائی اسفند آبادی
   مدیر بازرسی
   85573652-3

   شاهرخ دلگشاد
   مدیر امور سامانه بانکداری متمرکز
   85583301

   موسی راستگو
   مدیر سرمایه های انسانی

   هومن رضا شاهرودی مدنی
   مدیر امور مهندسی
   85563891

   اویس صادقی
   سرپرست مدیریت حقوقی
   86074319

   مسعود صحیحی نمینی
   مدیر نظارت، پیگیری و وصول مطالبات
   85573428

   سید احمد طبایی
   مدیر شبکه و زیرساخت
   85583141

   امیر لعلی
   سرپرست مدیریت امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی
   85563174

   حمید مصطفایی
   مدیر اعتبارات
   86073294

   خلیل اله مهرابی
   مدیر امور بانکداری اسلامی
   88329718

   شهرام نادری
   مدیر امور مالی
   85563572