بانک سینا

سه شنبه،04 اردیبهشت 1403
بانک سینا
   
 
  • صدور انواع ضمانت نامه های ریالی
   • این نوع از خدمات در ارتباط با قبول تعهدات مشتریان در قبال اشخاص ثالث صورت می گیرد. با صدور انواع ضمانت نامه بانک متعهد می گردد که اگر عامل به تعهد خود عمل ننماید به میزان حداکثر تعهد پذیرفته شده از عهده خسارت ذینفع برآید.

    • انواع ضمانت نامه:
    • ضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده
    • ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات
    • ضمانت نامه پیش پرداخت
    • ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
    • ضمانت نامه گمرکی
    • سایر ضمانت نامه ها