بانک سینا

سه شنبه،04 مهر 1402
بانک سینا
   
 
  • احداث یا تکمیل ساختمان
   • این نوع تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و جهت تکمیل یا احداث ساختمان پرداخت می گردد.

    شرایط تسهیلات:
    • مبلغ تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی تا80 درصد قیمت تمام شده برآوردی طبق نظر کارشناس رسمی و بر اساس میزان ضوابط جاری بانک 
    • حداکثر مدت مشارکت 1.5 سال (18 ماه) است که با توافق طرفین قابل افزایش به مدت 6 ماه دیگر نیز می باشد.
    • سهم الشرکه بانک متناسب با پیشرفت کار و در چند مرحله پرداخت می گردد.
    • اصل تسهیلات و سود مورد انتظار در پایان قرارداد دریافت می گردد.