بانک سینا

پنج شنبه،29 مهر 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • صدور انواع ضمانتنامه های ارزی

   ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه ضمانت نامه در صورت عدم ایفای تعهد توسط ضمانت خواه که به دو دسته می توان آنها را تقسیم نمود:
   • ضمانتنامه های وارداتی :
   به ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که به پشتوانه ضمانتنامه متقابل دریافتی از یک بانک کارگزار خارجی (به عنوان وثیقه) به نفع خریداران/ کارفرمایان ایرانی صادر می شوند
   • ضمانت نامه های صادراتی :
   به آن دسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که به پشتوانه وثایق دریافتی از ضمانت خواه (و یا ارائه ضمانتنامه متقابل توسط یکی از بانکهای داخلی بعنوان وثیقه) به ارز یا ریال صادر می شوند.
   • ضمانتنامه های صادراتی از لحاظ موضوع به سه گروه تقسیم می شوند :
   • ضمانتنامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی
   • ضمانتنامه های صادراتی موضوع صدور کالا
   • ضمانتنامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی
   • ضمانتنامه های مربوط به موضوعات فوق به صورت انواع ضمانتنامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و سایر انواع ضمانتنامه ها صادر می گردند.
   • انواع ضمانت نامه های قابل صدور:
   • حسن انجام کا ر     Performance Guarantee
   • پیش پرداخت     Advance Payment Guarantee
   • شرکت در مناقصه ‏‏     Tender/Bid Bond
   • کسور وجه الضمان     Retention money Guarantee
   • ضمانت نامه گمرکی     Custom Guarantee