بانک سینا

پنج شنبه،29 مهر 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
    • دریافت حواله های ارزی بنام مشتریان از بانکهای داخل یا خارج از کشور

      • مشتریان میتوانند با استفاده از کد سوئیفت بانک سینا (SINAIRTH )از طریق بانکهای خارج حواله های خود را ارسال نمایند.
      • وجوه حواله ارزی وارده طبق دستور مشتری قابل پرداخت به صورت اسکناس٬ واریز به حسابهای ارزی و ... خواهد بود.