بانک سینا

پنج شنبه،29 مهر 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • خرید ارز

   • خرید ارز ازمحل موجودی حسابهای ارزی مشتریان با نرخ روز درخواست انجام می پذیرد.
   • تبدیل موجودیهای ارزی مشتریان به سایر ارزهای معتبر بدون محدویت امکان پذیر است.
   • به لحاظ رعایت مقررات پول شوئی خرید ارز به صورت اسکناس حداکثر تا سقف 5000 دلار امریکا و یا معادل آن به سایر ارزها توسط شعب ارزی و ریالی مجاز است.
   • توضیح :خرید اسکناس از آژانس های مسافرتی و شرکتهای صرافی مجاز بدون محدودیت مزبور امکان پذیر میباشد.